LInk naar:filmhuis programmaLInk naar:gluren bij de buren 2023

28 mei 2022

Benefiet korenfestival voor Oekraïne

Op zaterdag 28 mei is er in de Dorpskerk in De Bilt een benefietkorenfestival voor Oekraïne. Mannenkoor Noot aan de Man heeft daartoe het initiatief genomen. Het geld dat daarmee wordt opgehaald komt rechtstreeks ten goede aan Oekraïense vluchtelingen in onze Poolse partnergemeente Mieścisko.

Gemeente De Bilt heeft een jarenlange en hartelijke stedenband  met Mieścisko, een klein dorp met ca. 5.000 inwoners in Polen. Mieścisko vangt momenteel veel Oekraïense vluchtelingen op. Om hen goed onderdak te kunnen bieden en in hun behoeften te voorzien, is dan ook veel geld nodig, vele malen méér dan het dorp zelf kan opbrengen.  Burgemeester Renn van onze partnergemeente heeft daarom de hulp ingeroepen van gemeente De Bilt en burgemeester Potters heeft hulp toegezegd bij Biltse inzamelingsactiviteiten voor de Oekraïense vluchtelingen. De coördinatie hiervan is in handen van de Stichting Razem die namens de gemeente De Bilt de contacten onderhoudt met Mieścisko.

Benefietkorenfestival

Mannenkoor Noot aan de Man heeft het initiatief genomen om een benefiet korenfestival te organiseren. Dit past in de traditie van korenfestivals die de Stichting Kunst en Cultuur De Bilt 2-jaarlijks organiseert. Zingen heeft in de afgelopen twee jaar op een laag pitje gestaan, de mogelijkheden voor koren om samen te zingen waren beperkt. Nu kan het weer. En wat is er dan mooier om als koren elkaar te ontmoeten, te zingen en daarmee geld op te halen voor Oekraïense vluchtelingen? Noot aan de Man werkt voor de organisatie van dit festival samen met de Stichting Razem en Stichting Kunst en Cultuur De Bilt. Dit korenfestival wil met muziek de verbondenheid uiten tussen bewoners van De Bilt, bewoners van Mieścisko en Oekraïense vluchtelingen.

Programma

Zangworkshop (ochtend) en concert (middag)

Op zaterdagochtend is er een zangworkshop van 10:00-12:30 waaraan ieder die daarvoor interesse heeft kan deelnemen. Onder leiding van de dirigent van Noot aan de Man, Ria Deurloo, studeren de deelnemers een tweetal zangnummers in, die ze in het middagprogramma uit zullen voeren.

Het middagprogramma van 14:00-17:00 uur zal de wethouder Smolenaers openen. Behalve het projectkoor treden drie Biltse koren op: het vierstemmige a-capella mannenkoor Noot aan de Man, het Algemeen Zangkoor Maartensdijk en K’zzVoice. Ieder koor heeft een eigen repertoire waaruit ze voor deze middag een keuze hebben gemaakt. De middag wordt afgesloten met een drankje.

Dorpskerk De Bilt

De Dorpskerk De Bilt heeft belangeloos de kerk en het verenigingsgebouw De Voorhof ter beschikking gesteld voor de zangworkshop het festival. Alle inkomsten en bijdragen zullen voor 100 % ten goede komen aan Oekraïense vluchtelingen. 

De prijs van de zangworkshop bedraagt € 15,00 p.p. Deelnemers kunnen zich opgeven via mannenkoornootaandeman@gmail.com

Het gehele dagprogramma is te vinden op de volgende websites www.skc-debilt.nl, op www.stichtingrazem.nl of op www.facebook.com/nootaandeman

Noot voor de pers
Contactpersoon: Marco van Rijn
E-mail: marco.vanrijn@planet.nl